Публикации

Научниот одбор ќе ве извести дали Вашиот краток труд е прифатен или одбиен најдоцна до 1 април 2020 година.
Прифатените кратки трудови ќе бидат презентирани од 14-16 мај 2020 година, во форма на орална или постер презентација.
Сите прифатени кратки трудови ќе бидат објавени во специјално издание на Mакедонски фармацевтски билтен, волумен 66 (додаток 1), 2020.

Трудовите презентирани на 11. Конфренција за Ароматични и медицински растенија на земјите на Југоисточна Европа (CМАPSEEC) ќе бидат публикувани во посебен дел на специјалното издание на Македонски фармацевтски билтен, волумен 66 (додаток 2), 2020. Публикувањето е условено со платена котизација.

Секој краток труд ќе добие свој DOI број.

Авторите на избраните најдобри трудови и добитниците на Наградата за млад истражувач ќе бидат повикани да го прошират својот труд за публикување во редовно издание на Mакедонски фармацевтски билтен, индексиран од  DOAJ и EBSCO.